minority banner
Home >> SCHEMES - PERFORMANCE >> Nai Roshni - The Scheme for Leadership Development of Minority Women >> Leadership Development of Minority Women - Projects sanctioned during 2014-15 (approved during 2013-14)

Leadership Development of Minority Women - Projects sanctioned during 2014-15 (approved during 2013-14)


Andhra Pradesh

Assam

Delhi

Gujrat

Himachal Pradesh

Haryana

Jammu & Kashmir

Jharkhand

Karnataka

Kerala

Madhya Pradesh

Maharashtra

Manipur

Odisha

Punjab

Rajasthan

Tamil Nadu

Uttar Pradesh

Uttarakhand

West Bengal